Chráněné bydlení Jarošov - Podmínky pro povolení návštěv

 

Opatření při návštěvě, která jsou nutná dodržovat

Návštěvní řád Chráněného bydlení Jarošov

Je doporučeno, aby se návštěva předem ohlásila telefonicky na tel. 734 685 631

Návštěvy v domovech pro osoby se zdravotním postižením. chráněných bydleních jsou možné na základě výjimek, a to u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevylečitelného onemocnění na základě usnesení č. 1264  

Podmínky pro povolení návštěv:

  • Návštěva si musí sama obstarat vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95
  • Návštěvy se musí prokázat bezinfekčností, tedy PCR nebo antigením testem nebo platným certifikátem o očkování
  • návštěva nesmí rušit ostatní uživatele a narušovat jejich soukromí, 
  • při vstupu do Chráněného bydlení Jarošov musí osoba provést desinfekci rukou, která je u hlavních dveří a musí mít nasazený respirátor
  • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby, 
  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2m.,
  • doporučujeme pobyt návštěvy uskutečnit ve venkovních prostorech, a to na zahradě 
  • návštěva při vstupu do CHBJ se zapíše do knihy návštěv, kde bude uvedeno: jméno, příjmení, telefon, čas návštěvy, 
  • po každé návštěvě (popřípadě i v jejím průběhu) je nutné větrání dané místnosti či pokoje,
  • po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem.

Platný od 26.10.2021

Zapsala: Bc. Barbora Vráblíková, sociální pracovnice