Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem - Poslání a cíle

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Bystřice pod Hostýnem je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností s lehkým nebo středně těžkým mentálním, přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

Prostřednictvím služby chráněné bydlení pomáháme uživatelům v rozvoji samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojena s podporou při vedení domácnosti, v péči o vlastní osobu apod.

Chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Za cíl si klademe:

 • Hlavním cílem je maximálně aktivní začlenění člověka do místní komunity
 • Individuální přístup k uživateli
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje
 • Podpora uživatelů v uplatnění na chráněném trhu práce
 • Poskytnout podporu uživateli na jeho cestě k samostatnému bydlení

Principy a zásady:

 • Individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a přání uživatele
 • Podpora v samostatnosti a soběstačnosti – uživatelům je poskytována potřebná míra podpory (slovní vedení, dohled)
 • Úcta k uživatelům – respektování soukromí uživatelů služby, empatický postoj k uživatelům služby
 • Zachování přirozené vztahové sítě
 • Odbornost a profesionalita – rovnoprávný vztah a spolupráce na všech úrovních (management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel). Odbornost pracovníků vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Týmová spolupráce a komunikace – vytváření podmínek, ve kterých se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.