Chráněné bydlení Boršice - O chráněném bydlení

Služba Chráněné bydlení Boršice (dále jen ChB) je určena osobám s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory. Je poskytována v souladu s §51, zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

Chráněné bydlení Boršice je organizační složkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytování sociálních služeb je zakotveno ve zřizovací listině organizace.

 Služba je poskytována formou celoročních pobytů.

Chráněné bydlení Boršice se nachází v obci Boršice v okrese Uherské Hradiště, v rodinném domě, kde jsou            2 samostatné bytové jednotky, celkem pro 6 uživatelů. Objekt je majetkem obce Boršice, a je užíván na základě uzavřené smlouvy o pronájmu. Rodinný dům prošel rekonstrukcí a jeho dispoziční uspořádání bylo přizpůsobeno potřebám uživatelů služeb. Objekt je částečně bezbariérový. Obec Boršice nabízí běžné služby (obchod, kadeřník, restaurace apod.) a možnosti k trávení volného času.

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Boršice je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a v začleňování do běžné společnosti.

 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních a společenských návyků.
 • Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí.

 Cíle služby   -   obecně

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. poskytnutí ubytování,
 3. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. g) sociálně terapeutické činnosti,
 8. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
  záležitostí.

 

Cíle služby v Chráněném bydlení Boršice

 1. Podpora při vytváření přirozených mezilidských vztahů s novými přáteli, rodinou, partnery a známými.
 • Uživatelé upevňují své vztahy s opatrovníky, rodinou, přáteli, popř. dobrovolníky a vytvářejí si nová přátelství.
 1. Poskytování individuální podpory při aktivitách odpovídajících možnostem a věku, pomoc v zapojování se do profesního života.
 • Uživatelé žijí svůj život přiměřeně aktivně tak, jako jejich vrstevníci mimo sociální službu (podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo chráněné bydlení, podpora v hledání a využívání jiných návazných sociálních služeb, podpora při hledání, získání a udržení si zaměstnání, podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových).
 1. Poskytování služby takovým způsobem, aby umožnila uživatelům žít život co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků – život v přirozeném prostředí, s možností využívat běžně dostupné služby.
 • Uživatelé se starají o svou domácnost, hospodaří se svými penězi, nakupují a stravu si zajišťují individuálně (poskytujeme podporu při péči o svou osobu, podporujeme získané dovednosti a rozvíjíme další schopnosti, které vedou k nezávislosti uživatele na pracovnících).
 • Uživatelé aktivně využívají běžné služby v obci, případně blízkém městě, včetně lékařské péče (upevňujeme odpovědnost uživatelů za své zdraví). Poskytujeme podporu při zajišťování těchto služeb (např. objednání, doprovod).
 1. Maximální možná podpora samostatnosti uživatelů – podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle uživatele.
 • Uživatelé si mohou sami rozhodnout, zda je pro ně poskytovaná služba smysluplná a dostačující.
 • Uživatelé si mohou vybrat s kým a kde chtějí žít.

Cílem poskytované sociální služby je rozvoj a nácvik soběstačnosti uživatele s ohledem na jeho schopnosti a možnosti a maximální možné začlenění uživatele do místní komunity, spojené s využíváním místních služeb.

 Zásady poskytování služby

Nechceme přizpůsobovat naše uživatele službám, které poskytujeme, naopak chceme službu  co nejvíce poskytovat tak, aby vyhovovala uživatelům a dokázala naplňovat jejich potřeby.

 Mezi naše hlavní zásady patří: 

 1. Maximální podpora individuality a nezávislosti uživatelů.
 • Respektujeme svobodnou vůli uživatelů.
 • Uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost.
 • Podporujeme začleňování uživatelů do běžného života.
 1. Budování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti uživatelů.
 • Vedeme uživatele k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností.
 • Poskytujeme uživatelům podporu v situacích, ve kterých se neumí zorientovat a poradit si v nich. Pokud to situace vyžaduje a spoluúčast uživatele není možná, poskytujeme úplnou péči.
 1. Prosazování partnerského přístupu – uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery.
 • Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování.
 1. Respekt k právu na partnerský a sexuální život.
 • Přijímáme a podporujeme partnerský život a sexualitu jako nedílnou, cennou a podstatnou součást plnohodnotného života uživatelů.
 1. Individuální přístup.
 • Služby poskytujeme individuálně na míru uživateli.
 • Při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností uživatele.
 • Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele v jejich samostatnosti.
 1. Snaha o neustálé zvyšování kvality života.
 • Chráněné bydlení zajišťuje poskytování kvalitních sociálních služeb se snahou
  o neustálé zvyšování kvality.
 • Služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně dále vzdělávají.
 1. Respektování práva volby a jejich individuálních potřeb, přání a zájmů.
 • Uživatelé se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb definováním svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb a formou podaných stížností, návrhů a připomínek.
 • Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě a je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.
 1. Efektivní využívání běžných služeb.
 • Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžných služeb.
 • Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v prostorách chráněného bydlení, kde uživatelé bydlí.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

K zajištění těchto zásad jsme přijali Etický kodex pracovníků služby, který je závaznou přílohou tohoto dokumentu.

Okruh osob, kterým je služby určena

 • Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 19-64 let, s nízkou a střední mírou podpory
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu s použitím kompenzačních pomůcek).
 • Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající uživatel přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li
  to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.

Kapacita služby: 6 lůžek (4 jednolůžkové pokoje, 1 dvoulůžkový pokoj)

Důvody pro odmítnutí poskytovat sociální službu 

 • Zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Pokud byla zájemci, v době kratší než šest měsíců, před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb u důvodu akutní infekční nemoci.
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Osoba je imobilní (osoba s těžkým tělesným postižením, kdy pohyb s pomocí kompenzačních pomůcek vyžaduje pomoc další fyzické osoby).
  • Osoba má těžké zrakové postižení (je nevidomá).
  • Osoba má těžké sluchové postižení a dorozumívá se pouze znakovou řečí.
  • Osoba vyžaduje vysokou míru podpory.
  • Osoba s psychiatrickou diagnózou a osoby s poruchou chování s agresivními projevy vyžadující specifický režim služby, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici, schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani).
  • Osoba trpící stařeckou nebo jinou formou demence (např. Alzheimerova choroby).
  • Osoba přijímá stravu sondou.

  Pravidla pro podávání stížností

1. Stížnost můžete podat kterémukoliv zaměstnanci chráněného bydlení, který je povinen Vaši stížnost zaevidovat.

 2. Stížnost můžete podat:

  • ústně (bude o ní učiněn předepsaný záznam)
  • telefonicky na č. 730 147 376
  • písemně – osobním podáním
  • písemně poštou
  • e-mailem na adresu eva.coplakova@ssluh.cz
  • na technickém nosiči
  • anonymně.

3. Vaši stížnost bude vyřizovat Bc. Copláková Eva vedoucí chráněného bydlení, nebo jí pověřený pracovník, se kterým budete seznámen.

4. Pokud budete požadovat potvrzení o přijetí stížnosti, bude Vám vydáno.

5. Stížnost bude vyřízena nejpozději do 30 pracovních dnů a o výsledku Vám bude zaslána písemná zpráva.

6. V případě, že nebude s výsledky šetření spokojeni můžete se obrátit k nadřízenému nebo nezávislému orgánu:

 • Sociální služby, Štěpnická 1139, 686 01 Uh. Hradiště
 • Krajský úřad Zlínského kraje - odbor sociálních věcí, Tř. T. Bati 21,
  761 90 Zlín
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
 • Český Helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1
 • Občanská poradna, dle místa Vašeho bydliště

 7. K podání a projednávání stížnosti si můžete zvolit zástupce dle svého uvážení.