Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - O chráněném bydlení

Poslání

Posláním služby Chráněné bydlení Uherský Brod je provázet osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením tak, aby mohli žít důstojně, podle svých potřeb, přání a možností, srovnatelně se svými vrstevníky.

Chráněné bydlení podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Cíle Služby

Cílem poskytované služby je zajistit uživatelům podmínky pro důstojný život podle svých potřeb, přání a možností srovnatelných s jejich vrstevníky.

 • Usnadnění každodenního života uživatele, podle individuálních potřeb
 • Nastavení systému komunikace uživatele s okolím
 • Smysluplné trávení volného času, podle zájmů uživatele
 • Orientace uživatele v Uherském Brodě a mimo Uherský Brod, eliminace možných rizik
 • Zaměstnanost uživatelů, kteří mají zájem pracovat
 • Osamostatnění uživatele v každodenním životě

 Cílová skupina

- Osoby s mentálním postižením

- Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory)

 Věková struktura uživatelů služeb:

 • 18 - 80 let

Kapacita služby: 20 uživatelů

Službu neposkytujeme:

 • Osobám, které nespadají do cílové skupiny Chráněného bydlení Uherský Brod
 • Osobám, které potřebují bezbariérové bydlení
 • Osobám s poruchou chování, které by závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití 
 • Osobám, které potřebují vysokou míru podpory

 Zásady poskytování sociální služby

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jejich potřeby a přání. Vedeme je k samostatnosti a zároveň odpovědnosti za své rozhodnutí.

Nezávislost – uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.

Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu.

Respektování volby uživatelů – vytváření podmínek, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

Respektování potřeb – prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují.

Partnerství – rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel

  Poskytované základní činnosti dle Zákona:

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 2. Poskytnutí ubytování,
 3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. Sociálně terapeutické činnosti,
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.