Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - O chráněném bydlení Slavičín

Poslání:

Posláním služby chráněného bydlení Slavičín je poskytnutí nezbytně nutné pomoci a podpory lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří vyžadují nízkou a střední míru podpory, v přirozeném prostředí malých domácností tak, aby mohli žít důstojně dle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry pomoci a podpory.

Cíle služby:

Cílem poskytované služby je zajistit uživatelům podmínky pro důstojný život podle svých potřeb, přání a možností srovnatelných s jejich vrstevníky.

 • Usnadnění každodenního života uživatele, podle individuálních potřeb
 • Nastavení systému komunikace uživatele s okolím
 • Smysluplné trávení volného času, podle zájmů uživatele
 • Orientace uživatele ve Slavičíně i mimo Slavičín, eliminace možných rizik
 • Zaměstnanost uživatelů, kteří mají zájem pracovat
 • Osamostatnění uživatele v každodenním životě

Cílová skupina:

 • Osoby s mentálním postižením.
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením), které jsou schopny samostatného pohybu.

Věková struktura uživatelů služby:

 • 18 – 80 let

Sociální služba Chráněné bydlení Slavičín nemůže uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby na základě § 91 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje v případě zdravotních stavů uvedených v § 36 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kapacita služby: 9 uživatelů

Zásady poskytování sociální služby:

 • Důstojnost lidské osoby

Základním principem pro všechny další zásady vychází z jedinečnosti každé osoby, která má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

 • Partnerský přístup

Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu uživateli, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý uživatel má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

 • Individuální přístup

Respektujeme vždy individuální potřeby uživatele. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace uživatele, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s uživatelem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud uživatel předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí.

 • Celostní přístup

Vnímáme člověka komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními.

 • Podpora soběstačnosti

Podporujeme vlastní schopnosti uživatelů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s uživatelem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti uživatele, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

 • Kvalita služby

Kvalitu služby naplňujeme zákonem stanovenými tzv. Standardy kvality sociálních služeb, které jsou oficiálním nástrojem k zajištění kvality poskytování sociální služby a jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé uživatele v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Promítnutí sociální služby do kvalitnějšího života uživatele je pak důležitým prvkem pro její hodnocení. Kvalita je dále zaručena dalším pravidelným vzděláváním pracovníků v sociální oblasti a důrazem na týmovou spolupráci.