Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod - O chráněném bydlení

Poslání:

Posláním chráněného bydlení Luhačovice je poskytnutí nezbytně nutné pomoci a podpory lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří vyžadují nízkou a střední míru podpory, v přirozeném prostředí malých domácností tak, aby mohli žít důstojně dle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry pomoci a podpory. 

Cílová skupina:

- Osoby s mentálním postižením

- Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením), které jsou schopny samostatného pohybu

Věková kategorie uživatelů:

-  mladí dospělí (18 - 26 let)

- dospělí (27 - 64 let)

- mladší senioři (65 – 80 let)

Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 65 let.

Kapacita služby: 11 uživatelů

Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- osoby se stařeckou a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba)

- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení

- osoby, které přijímají potravu sondou

- osoby imobilní

- osoby závislé na alkoholu a drogách

- osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)

- osoby, které vyžadují vysokou míru podpory-

- osoby, které žádají o poskytnutí služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících.

Zásady poskytování sociální služby

 • Důstojnost lidské osoby

Základním principem pro všechny další zásady. Vychází z jedinečnosti každé osoby, která má svá práva a povinnosti (např. právo na soukromí, důvěrnost sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

 • Partnerský přístup

Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu uživateli, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Respektujeme jeho názor, i když může být odlišný od našeho. Využíváme důvěry v jeho schopnosti, vlastní zdroje, znalosti, dovednosti, motivace, zkušenosti a dalších kvalit jeho osobnosti. Každý uživatel má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost. 

 • Individuální přístup

  Respektujeme vždy individuální potřeby uživatele. Vycházíme z jedinečnosti každé životní situace uživatele, i když se mnohdy může podobat jiným. Společně s uživatelem, případně ve spolupráci s opatrovníkem, osobou blízkou, plánujeme průběh sociální služby, protože pokud uživatel předem ví, co a jakým způsobem se bude dít, přináší mu to pocit bezpečí.

  • Celostní přístup

  Vnímáme člověka komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními.

  • Podpora soběstačnosti

  Podporujeme vlastní schopnosti uživatelů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti. Společně s uživatelem stanovujeme způsob poskytování služby tak, aby vedl k rozvoji osobnosti uživatele, k posilování jeho dovedností, soběstačnosti a samostatnosti.

  • Kvalita

  Kvalitu služby naplňujeme zákonem stanovenými tzv. Standardy kvality sociálních služeb (Vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., příloha č. 2, která je prováděcím předpisem Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), které jsou oficiálním nástrojem k zajištění kvality poskytování sociální služby a jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií.

  Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé uživatele v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Promítnutí sociální služby do kvalitnějšího života uživatele je pak důležitým prvkem pro její hodnocení.