Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Poslání:

Posláním služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením podporu v míře, jakou skutečně v každodenním životě potřebují. Podporujeme klienty v samostatnosti a soběstačnosti tak, aby dokázali v co nejvyšší možné míře žít kvalitní a plnohodnotný život.

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Cílová skupina pro sociální službu poskytovanou v domě č.p. 589, 590

Osoby s nízkou a střední mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení. Dům je bezbariérový.

 

Mladí dospělí: 18 - 26 let

Dospělí: 27- 64 let

Mladší senioři: 65 –80 let

 

Horní věková hranice pro přijetí uživatele je 75 let.

Uživatelé, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 80 let, zůstávají ve službě, za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.

Kapacita 7 osob

 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci
 • Chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Cílová skupina pro sociální službu poskytovanou v domě č.p. 600, 601

 

Cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním z okruhu schizofrenie, schizotypních poruch, poruch s bludy, afektivních poruch, neurotických, stresových poruch, somatoformních poruch a osoby s kombinací diagnostikovaného duševního onemocnění s mentálním postižením.

Chráněné bydlení poskytuje podporu osobám, které jsou vlivem duševního onemocnění omezeni ve své soběstačnosti a potřebují každodenní podporu.

Chráněné bydlení je vhodné pro osoby, které potřebují bezbariérové prostředí.

 

Další kritéria pro přijetí žadatele:

 • Věk 18 – 70 let
 • (Klienti, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 70 let, zůstávají ve službě, za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit potřeby klienta)
 • Písemné vyjádření psychiatra, který zhodnotí psychický stav žadatele a posoudí, zda žadatel spadá do cílové skupiny chráněného bydlení
 • Žadatel je schopen kolektivního soužití
 • Zájem o využívání poskytované péče a podpory v chráněném bydlení v souladu s individuálními potřebami a přání žadatele

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 • Nespadá do cílové skupiny
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Z důvodu akutní infekční nemoci

Zásady poskytované služby:

 • Respektování svobodné vůle a ochrana práv
 • Předcházet negativnímu hodnocení a stigmatizaci obyvatelů chráněného bydlení.
 • Individuální přístup – služba je poskytována každému uživateli podle jeho potřeb.
 • Podpora uživatelů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost
 • Pomáháme při osvojování a upevňování sociálních, pracovních a osobních návyků
 • Rozvíjení dobrých sousedských vztahů v obci, a začlenění do komunity
 • Zvyšování odbornosti pracovníků.