Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením Uherské Hradiště - O chráněném bydlení

Poslání Chráněného bydlení Kunovice

Poslání Chráněného bydlení Kunovice je začlenění uživatelů do běžného způsobu života, aby se stali součástí komunity a byla jim poskytnuta taková míra podpory, kterou skutečně potřebují 

Strategický cíl služby: 

Zvyšování kvality poskytované služby 

 

Cíle Chráněného bydlení Kunovice: 

 • zvyšování kvality poskytované služby 
 • zvyšování kompetencí a nezávislosti na sociální službě 
 • podporovat uživatele vy využívání vnějších zdrojů a aktivit, které nabízí komunita 
 • podporovat uživatele vy využívání návazných služeb 
 • podporovat uživatele při navazování přirozených sociálních vazeb 
 • reagovat na měnící se potřeby uživatelů, tak aby nedocházelo k nadužívání nebo zanedbání péče 
 • podpora uživatele v samostatnosti prostřednictvím nácviků 
 • podporovat uživatele k posilování profesních dovedností a uplatnění se na oteřevném nebo chráněném trhu práce 

Cílová Skupina: 

 • Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 19-64 let 
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidružením tělesnýmpostižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek)
 • Věková hranice je rozhodující pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající uživatel služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat. Za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit potřeby. 
 • Osoby vyžadující nízkou až střední míru podpory 

 

Důvody pro odmítnutí žadatele: 

 • nespadá do cílové skupiny 
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
 • z důvodu akutní infekční nemoci 
 • chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby: 

 • respektování svobodné vůle a ochrana práv uživatelů 
 • podpora uživatelů v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost 
 • dodržování mlčenlivosti 
 • přecházet negativním hodnocení a stigmatizaci uživatelů CHB 
 • prosazování partnerského přístupu k uživatelům 
 • přístup vycházející z individuálních potřeb uživatelů 

Pravidla poskytované služby: 

Služba má vyspecifikovaná své pravidla služby Chráněného bydlení Kunovice, dále se řídí SQ, metodikami a směrnicemi, řády, příkazy v aktuálním znění

Metody práce: 

Využíváme metody práce orinetované na jednotlivce, které pomáhají k uspokojování jeho potřeb a zájmů. Spolu s uživatelem vytvoří klíčový pracovník jeho osobní plán. Individuální plán je zaměřen na: 

 • potřeby a osobní cíle 
 • rozvoj dovedností a  stím spojenou samostatnost a soběstačnost