Projekt "Spoločná cesta k novému domovu"

Spoločná cesta k novému domovu

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Prioritná os: 3 – Rozvoj miestnych iniciatív 
Investičná priorita: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Dátum predloženia: október 2016
Dátum schválenia: jún 2017

Partneri projektu:
Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavný cezhraničný partner: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Partner projektu 1: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Celkové oprávnené výdavky projektu: 52 197,50 EUR z toho:
Trenčiansky samosprávny kraj: 29 999,50 EUR
Sociální služby Vsetín, p.o.: 9 249,00 EUR
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.: 12 949,00 EUR

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Výmenou skúseností, spoločným vzdelávaním a spoločnou propagáciou práv osôb so zdravotným postihnutím projekt prispeje k odstráneniu bariér v procese deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb a k prehĺbeniu povedomia verejnosti o potrebách a právach osôb so zdravotným znevýhodnením.

Videa k projektu:

https://youtu.be/OlPBRAV2omo

https://youtu.be/BbSE-Jix3no