mail home

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště - Poskytované služby

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba (podle § 67 zákona o sociálních službách) poskytovatele Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Zřizovatelem sociální služby je Zlínský kraj. Vznik sociální služby reaguje na potřeby osob se zdravotním (mentálním a kombinovaným postižením – žít běžným způsobem života, seberealizovat se, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, najít pracovní uplatnění. Tato služba dosud v Uherském Hradišti a okolí zcela chyběla. Její vznik je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a s komunitním plánováním sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Služba je poskytována od 1. ledna 2014.

Sociálně terapeutická dílna je provozována v pronajatých prostorách v přízemí Jezuitské koleje, na Masarykově náměstí, v centru města.

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu uplatnitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce s kapacitou 20 osob (4 osoby denně). Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cíle naší sociální služby

Získávání a využívání pracovních dovedností

Schopnost zhotovit použitelný výrobek, nebo poskytnout službu

Vést uživatele k maximální samostatnosti a péči o svou osobu

Získávání a zlepšování sociálních dovedností

Podpořit začlenění uživatelů do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce

Získávání základních vědomostí důležitých pro uplatnění na trhu práce

Zásady naší služby

Individuální přístup

Respektování práv uživatelů

Přizpůsobení činnosti momentálnímu psychickému i zdravotnímu stavu uživatelů

Partnerství, vzájemný respekt, důvěra a úcta

Týmová spolupráce a komunikace

Co uživatel zvládne, dělá sám


Provozní doba sociální služby:

pondělí  až pátek od 8.00 – 12.30

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (mentální postižení, které může být v omezené míře kombinované s tělesným postižením). Vzhledem k tomu, že pronajaté prostory STD, včetně hygienického zázemí nejsou plně bezbariérové, není služba určena osobám s tělesným postižením na vozíku.

Věková kategorie uživatelů: 16 - 64 let

Službu nemůžeme poskytovat v těchto případech:

z kapacitních důvodů

osobě, která je závislá na návykových látkách (alkoholu, omamných látkách)

osobě s chronickým duševním onemocněním

osobě, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny

osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení

osobě s akutním infekčním onemocněním

osobě s těžkou vadou zraku a sluchu


Podrobné informace o nabízené sociální službě podá sociální pracovnice. Žádost o službu sociálně terapeutická dílna si zájemce podává na předepsaném formuláři (žádosti) viz FORMULÁŘE (Žádost o poskytnutí sociální služby) - aktuální formulář Žádosti o poskytnutí sociální služby bude během měsíce prosince zveřejněn. Nedílnou součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o službu. Žádost může být podána osobně nebo doručena poštou.

Kontakt na sociální pracovnici: Mgr. Lucia Chovanová, 739 391 995

Zájemce o službu je před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby seznámen s podmínkami poskytování služby. Zájemci jsou jemu srozumitelným způsobem podány informace o nabízené sociální službě. Sociální pracovník zjišťuje očekávání zájemce o službu a společně nastavují individuální poskytování služby – její rozsah, průběh a konkrétní formu. Na základě žádosti o poskytnutí sociální služby zájemce je uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby.

Na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a po dohodě se svým klíčovým pracovníkem si uživatel vybírá typ pracovní činnosti.

Aktivity naší služby:

Sociálně terapeutická dílna naplňuje tyto základní činnosti, určené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště je místem, kde uživatel této sociální služby bezpečně rozvíjí svůj potenciál v pracovní oblasti. Současně tato služba představuje další stupeň v přechodu uživatele směrem k následným úrovním, a to na chráněný nebo otevřený trh práce. To platí pro uživatele, jejichž pracovní potenciál není z různých důvodů limitovaný do té míry, že by jim znemožňoval uplatnit se na chráněném nebo pak i na otevřeném trhu práce, udržet se na něm a obstát. Pro ty uživatele, kteří nemohou postoupit na další úroveň, představuje sociálně terapeutická dílna prostor, kde lze smysluplně provozovat pracovní činnosti, které sice neuplatní ani na chráněném nebo na otevřeném trhu práce, avšak umožňují jistou seberealizaci v rámci maximální možné aktivace pracovního potenciálu uživatele.

Úhrada za sociální službu:

Služba sociálně terapeutické dílna je poskytována bez úhrady, s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) – strava. Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách je stanovena v odst. 2 § 32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Aktuální sazebníky úhrad základních i fakultativních činností se řídí organizačními směrnicemi, viz SMĚRNICE.

Poskytovatelsmí Smlouvu vypovědět pouze z důvodů, kdy uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Důvody pro ukončení poskytování služeb ze strany uživatele nemusí být udány. Sociální služba sociálně terapeutická dílna je vždy ukončena písemnou formou - vzájemná oboustranná dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby.

Kde nás najdete