mail home

DZP Zborovice - O domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DZP) se nachází v obci Zborovice, cca 12 km od Kroměříže a 40 km od krajského města Zlín. Jedná se o specifické zařízení, které je umístěno v areálu bývalého zámečku ve středu obce, nedaleko římskokatolického kostela a je obklopeno rozsáhlým, překrásným parkem, v němž se nachází i malý ZOO koutek a rybník.
DZP Zborovice je poskytovatelem sociálních služeb, spadající pod Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvkovou organizaci, přičemž zřizovatelem služby je Krajský úřad Zlínského kraje. Domov má registrovanou sociální službu pobytové formy podle §48 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociální služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.).
Areál domova tvoří tři budovy s přilehlými pozemky. Hlavní zámecká budova je třípatrová. Ženy i muži jsou ubytováni v jedno až tří lůžkových pokojích. V historické budově se nachází společenské místnosti, místnosti pro terapii, jídelna pro uživatele, společné sociální zařízení a pro imobilní uživatele  je zde k dispozici výtah. Součástí budovy je také stravovací provoz, administrativa zažízení. 
V roce 2009 byla postavena zcela nová budova, která slouží jako bezbariérové bydlení. Jsou zde jedno, dvou a tří lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a některé pokoje mají k dispozici balkon. V přízemí nové budovy jsou poskytovány sociální služby uživatelům s vyšší mírou podpory, přičemž je této péči přizpůsobeno i moderní speciální vybavení budovy.
V dolní části areálu se nachází nově zrekonstruovaná budova, ve které se nachází bezbariérové dvou lůžkové malometrážní byty vybavené vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením, přičemž dva byty jsou zcela přizbůsobeny imobilním osobám. Cílem uživatelů ubytovaných v těchto cvičných domácnostech, je vytvoření nácviku života mimo pobytovou sociální službu, v návaznosti na využití následných sociálních služeb, integraci uživatelů do společnosti a s podporou žít normálním běžným životem.
Kapacita našeho domova je 80 uživatelů.

Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích na základě dokumentu Zlínského kraje „Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020“ schválenou Radou Zlínského kraje usnesením číslo 0613/R15/15 ze dne 13. 7. 2015, zastavil příjem nových uživatelů. Důvodem je zvyšování kvality poskytované sociální služby, v návaznosti na transformační kroky probíhající v zařízení.

Cílová skupina: 
C í l o v á  s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Cílová skupina:
 
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením - specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách. 
 Věková struktura: 
 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
 Domov není schopen poskytnout sociální služby těmto osobám:
 • osobám s aktuální diagnózou závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách,
 • osobám s poruchou autistického spektra,
 • osobám nevidomým,
 • osobám, které jsou nositeli infekčních chorob,
 • osobám se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychotické onemocnění, které vyžadují specifický režim služby,
 • osobám, které z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušují kolektivní soužití.

Kde nás najdete