DZP Velehrad - Vincentinum - O domově

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila

zastavení přijímání uživatelů  Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.

 

Zákaz návštěv

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z důvodu vzestupu nemocnosti akutních respiračních onemocnění v kraji platí s účinností od 1. 2. 2020 zákaz návštěv.

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vzestupu hlášených akutních respiračních infekcí je na Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum od 1. 2. 2020 doporučeno omezení vstupu pro návštěvy až do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

Motto:Člověk nemůže žít sám pro sebe. Jsme si vědomi, že všechny životy jsou cenné a že vůči nim máme své povinnosti.“

                                                      - Dr. Albert Schweitzer

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum bydlí 41 uživatelů v jednolůžkových a  dvoulůžkových pokojích ve třech podlažích. Pokoje ve IV.podlaží mají samostatné sociální zařízení se sprchou a WC a uživatelé jsou zde podporováni v samostatnosti a maximální míře soběstačnosti.

Ve II. a III. podlaží jsou převážně umístěni klienti s potřebou vyšší  míry podpory, kteří mají zabezpečen celodenní dohled při všech činnostech.

V I.podlaží jsou prostory pracovní terapie, která je určena pro aktivizační činnosti uživatelů včetně relaxační místnosti s prvky snoezzelen. V tomto podlaží se nachází i centrální kuchyň, ošetřovna a kanceláře.

Posláním Domova

pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život uživatelů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb uživatelů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Cílová skupina

jsou dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního a tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Služba není určena

 • osobám se smyslovým postižením
 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osobám s poruchami chování, které znemožňuje kolektivní soužití
 • osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled

Cílem poskytování sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsoben jejich individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nevyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.

Cílem služby je poskytnout uživatelům co nejvíce možností rozhodovat o svém životě a za pomoci a podpory kvalifikovaných pracovníků jim nabídnout smysluplné využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení jejich dovedností a schopností.

Prostředky k naplňování cílů:

 • domov využívá možnosti moderního ubytování čtyř kategorií pokojů pro uživatele s různým stupněm postižením
 • ubytování ve 4.podlaží nabízí uživatelům s nižší a střední mírou podpory kromě pokojů s vlastním sociálním zařízením i možnost využívání mikrovlné trouby, varné konvice a elektrického sporáku v kuchyňce
 • služby poskytuje tým profesionálně vzdělaných a proškolených pracovníků, kteří se průběžně vzdělávají
 • domov podporuje uživatele v jejich běžném způsobu života – při drobných nákupech, samostatném pohybu v obci, při kontaktech s rodinou a přáteli
 • s uživateli je pravidelně plánována poskytovaná služba, která vychází z jeho individuálních potřeb
 • formou odborných analý, zmapování potřeb  uživatelů, dotazníků, konzultací s externími odborníky a týmovou prací je zajištováno další zvyšování kvality poskytované služby

Principy

 • poskytujeme uživatelům takové  služby , při kterých jsou dodržována jejich práva a zachována jejich důstojnost
 • podporujeme přirozené sociální kontakty uživatelů, pomáháme jim upevňovat a udržovat vztahy s rodinou
 • služby, které uživatelům nabízíme se snažíme přizpůsobit jejich potřebám
 • na každého uživatele pohlížíme jako  na individuální osobnost a na základě potřeb každého z nich sestavujeme individuální plán
 • snažíme se zvyšovat odbornost pracovníků a zabezpečujeme jejich soustavné vzdělávání
 • máme zájem na tom, aby se uživatelé zapojili do rozhodování o způsobu poskytování služby
 • snažíme se  odstraňovat předsudky a negativní hodnocení našich uživatelů na veřejnosti
 • kromě poskytování bydlení, stravy a základních služeb nabízíme našim uživatelům pocit bezpečí, zázemí a sounáležitosti,
 • chceme, aby uživatelé žili maximální měrou běžným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života věkově srovnatelné populace žijící mimo domov
 • Uživatelé služeb našeho domova jsou také obyvateli obce Velehrad –   proto se snažíme  prohloubení vědomí společné existence a  spolupráce s obecní komunitou

Kde nás najdete