mail home

DZP Uherský Brod - Týdenní stacionář

 

                 Týdenní stacionář 

Informace pro zájemce o službu Týdenní stacionář

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl dne 27. 09. 2018 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o ukončení služby typu Týdenní stacionář ke dni 31. 12. 2018, poskytovaném v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod.

 

Posláním Týdenního stacionáře je poskytování pobytové sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení a nepříznivé sociální situace.

Týdenní stacionář podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

 Cílová skupina

  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)
  • Osoby se zdravotním postižením

 

Službu neposkytujeme:

  • Osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)
  • Osobám s psychiatrickou diagnózou a osobám s poruchou chování s agresivními projevy, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici, schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani)
  • Osobám s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup

 

Věková struktura:

Mladí dospělí (18-26 let)

Dospělí (27 – 64 let)

 

Zásady poskytování sociální služby

Dodržování práv uživatelů – zařízení usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva.

Nezávislost – uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.

Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu.

Respektování volby uživatelů – vytváření podmínek, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

Respektování potřeb – prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují.

Partnerství – rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.

Popis služby 

 a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

 

Týdenní stacionář poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli týdenního stacionáře dle organizační směrnice Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.


Pravidla poskytování služby
 

 

  • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopnosti vést běžný způsob života a rozhodovat se o osobních záležitostech.

 

  • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v domově a v běžném společenském prostředí.

 

 Úhrady za služby

 Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách a dále dle platné organizační směrnice Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o. „O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb“. 

Fakultativní služby 


Dle organizační směrnice Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.  

 

 

Kde nás najdete