mail home

DZP Uherský Brod - O domově



Popis:

Domov pro osoby se zdravotním postižením je zařízení zřizované Krajským úřadem Zlínského kraje a poskytovatelem sociálních služeb jsou Sociální služby p.o., Uherské Hradiště. DZP Uherský Brod zajišťuje celoroční a týdenní pobyt pro osoby se zdravotním postižením. DZP Uherský Brod je koedukované zařízení pro dospělé s mentálním postižením s kapacitou 54 uživatelů z tohoto počtu je 42 uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením a 12 uživatelů týdenního stacionáře.

Všechny služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů a realizují se na základě písemné smlouvy o poskytnutí sociální služby. Druh a rozsah poskytované sociální služby je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb., kde jsou rovněž uvedeny základní činnosti, které je domov povinen poskytnout uživateli ve výši přiznaného příspěvku na péči. Nad tento rámec jsou poskytovány fakultativní činnosti za úhradu na základě požadavků uživatele. DZP poskytuje své služby zejména zájemcům ze zlínského regionu, ale uspokojuje požadavky žadatelů i z jiných částí republiky.

Ubytování je zajištěno ve třech kategoriích (jednolůžkové, dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje) se společným sociálním zařízením. Uživatelům je poskytována celodenní strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel, k dispozici je i strava dietní.

DZP zabezpečuje pro své uživatele kvalitní zdravotní péči a to jak vlastními odborně způsobilými zaměstnanci tak formou pravidelných ambulantních návštěv lékařů přímo v domově (praktický lékař, psychiatr). Další odborná péče je uživatelům poskytována lékaři na specializovaných pracovištích a ambulancích v Uherském Brodě a okolí.

Činnosti s uživateli na jednotlivých odděleních probíhají dle individuálních plánů. Uživatelé s těžším stupněm postižení se věnují upevňování, uchovávání a získávání návyků a dovedností sebeobsluhy. Všichni uživatelé mají možnost využívat rozmanitou nabídku aktivit vně i mimo zařízení. Součástí domova je vybavená posilovna, tělocvična, sauna, keramická a šicí dílna. Uživatelé mají možnost účastnit se mnoha akcí pořádaných v našem domově (masopust, mikulášská zábava, diskotéky a podobně) i mimo něj (kulturní představení, koncerty, pohybové aktivity a jiné). Uživatelé mají možnost absolvovat ozdravně rekreační pobyty mimo domov (zahraniční i tuzemské pobyty, hory, moře).

Uživatelé se mohou realizovat formou pracovní terapie, která probíhá mimo jiné i v keramické dílně s vlastní vypalovací pecí a ve vyšívací a šicí dílně s tkalcovským stavem. Výrobky uživatelů našeho domova mohla široká veřejnost mnohokrát obdivovat na prodejních výstavách během celého roku v různých částech našeho regionu.


Poslání DZP Uh. Brod:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení.

Domov podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

 

Cílová skupina DZP Uherský Brod

 • Osoby s mentálním postižením

 • Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)

Věková kategorie uživatelů je 18 - 64 let.

 

Negativní vymezení cílové skupiny DZP Uherský Brod

 • Osoby s těžkým zrakovým postižením (nevidomí)

 • Osoby s psychiatrickou diagnózou a osoby s poruchou chování s agresivními projevy, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (psychotici,schizofrenici, alkoholici, drogově závislí – toxikomani)

 • Osoby s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup

 Domov poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Domov poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli domova dle sazebníku SSL UH

Kde nás najdete