mail home

DZP Staré Město - O domově

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město je jedním ze zařízení Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o., jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

DZP Staré Město tvoří komplex vzájemně propojených dvou ubytovacích budov a technické části, jehož součástí je centrální kuchyně, prádelna, sklady, prostory pro společné akce, kaple, místnosti pro terapie, tělocvična, snoezelen  a zázemí pro zaměstnance. Veškeré prostory zařízení jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové výtahy. Ubytovací část zařízení  je rozdělena na čtyři oddělení. Dvoulůžkové pokoje jsou standardně vybaveny, bez vlastního sociálního zařízení, uživatelé mají možnost si je doplnit vlastními doplňky. Součástí oddělení jsou společná wc, koupelna a sprcha, kuchyňka, místnost pro pracovníky a prostory, které slouží jako jídelna nebo společenská místnost.

DZP Staré Město  poskytuje pobytovou sociální službu 56 dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení.

Poslání Domova

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Straé Město , je podpora a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit využitím jiné sociální služby. Primárně poskytujeme podporu a pomoc těm osobám, které potřebují péči a podporu 24 hodin denně a žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. Stávající uživatele s nízkou mírou potřebné podpory podporujeme v přechodu do sociálních služeb komunitního typu, v zhledem k individuálním možnostem a potřebám uživatele.

Cílová skupina

Služba DZP Staré Město je určena pro:

  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením (mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením a nebo s poruchami autistického spektra)

Věková kategorie:

  • mladší dospělí ( 19– 26 let)
  • dospělí  ( 27 – 64 let)
  • mladší senioři  ( 65 – 80 let)
  • starší senioři  ( nad 80 let)

Služby neposkytujeme:

  • osobám mladším 19 let
  • osobám se závislosti na alkohol
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Úhrady za služby

Zařízení jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb nabízí svým uživatelům běžný rozsah základních činností stanovených v § 48, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.Za tyto základní činnosti hradí klient smluvně sjednanou úhradu, která se skládá z částek za stravování, za ubytování a za úkony péče.  Pobytová sociální služba je poskytována za úhradu na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Písemná smlouva obsahuje ujednání o druhu, rozsahu, místa a času poskytování sociální služby, ujednání o výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, výpovědní důvody a lhůty a dobu platnosti smlouvy. V rámci pobytové sociální služby odebírá uživatel všechny výše uvedené položky. Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení, náleží uživateli sociální služby vrácení poměrné částky úhrady za stravování a příspěvku na péči. Úhrady za služby a výše vrácení poměrné částky úhrady při nepřítomnosti uživatele, se plně řídí platnou směrnicí vydanou ředitelstvím SSL Uherské Hradiště.

Kromě základních činností může zařízení poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby. Fakultativní služby jsou činnosti, které uživateli poskytuje zařízení pravidelně nebo nepravidelně, jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené, náklady. Jejich výčet i základní sazby jsou uvedeny v platném Sazebníku poskytovaných služeb. Sazebník poskytovaných služeb je nedílnou součástí příslušné směrnice vydané ředitelstvím Sociálních služeb Uherské Hradiště.   Koncesionářské poplatky za TV a rozhlas nejsou fakultativní službou a každý uživatel, který má ve svém vlastnictví příslušný přístroj, je povinen hradit tyto poplatky sám dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Poplatky za povinné revize elektrospotřebičů v osobním vlastnictví uživatele, které v zařízení využívá, nejsou fakultativní službou, ale uživatel je hradí jako jinou službu na základě dokladu vystaveného odbornou firmou, která revize provádí.

O našich aktivitách se více dozvíte na našich stránkách  na Facebooku.

Pravidla pro vyřizování stížností

V našem domově chápeme stížnosti a jiné podněty jako důležitý ukazatel o spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou. Stížnosti a jiné podněty jsou pro nás důležitým zdrojem informací o možnostech jak poskytované služby zlepšit. Řešením stížností a jiných podnětů ke zlepšení naší práce se zabýváme zodpovědně a s plnou vážností. Stížnost je povinen přijmout každý pracovník, na kterého se stěžovatel v domově obrátí. Pracovník, který stížnost přijal, je povinen se řídit dle platného postupu vydaného v DZP Staré Město.

Dobrovolnictví

Náš Domov navštěvují pravidelně dvě dobrovolnice. Práce dobrovolníků je velmi cenná a my si jí velmi vážíme. Děkujeme.
Další zájemci, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci se mohou informovat na podrobnosti v našem Domově u sociální pracovnice, anebo přímo v centru dobrovolníků v Maltézské pomoci.

Kde nás najdete