mail home

DZP Medlovice - Poskytované služby

Informace o bydlení a službách

Pobytové zařízení vzniklo rekonstrukcí základní školy a v roce 1998 bylo přistaveno další křídlo budovy. V zařízení žije 29 uživatelů v celoročním pobytu, kterým je služba poskytována ve čtyřech domácnostech.           

Naše služba uživatelům je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby nebo jeho zákonným zástupcem.

V této uzavřené smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti obou smluvních stran, za kterých je služba poskytována a důvody, které umožňují ukončení poskytování služby.

Cena za službu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a zájemce o službu je s cenou seznámen před uzavřením dohody. Zařízení má zpracováno aktuální ceník, který je poskytnut zájemci o službu.

Za předem oznámený pobyt mimo zařízení je uživateli vrácena poměrná část úhrady za pobyt a poměrná část příspěvku na péči.         

Nabídka služeb

Hlavní skupina služeb - za úhradu

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další poskytované služby bez úhrady

• výchovná činnost,
• zajištění jiného způsobu vzdělávání u klientů na základě rozhodnutí KÚ,
• zprostředkování vzdělávání na základě rozhodnutí KÚ,
• základní zdravotní a ošetřovatelská péče,
• zprostředkování péče praktického lékaře a odborných lékařů,
• poradenská služba ve vztahu k poskytování sociální služby,
• podpora při jednání s úřady,
• podpora uživatele i rodiny v krizové situaci,
• doprovody k lékaři,
• základní rehabilitace u klientů do 18 let,
• program bazální stimulace,
• u nezletilých klientů zařízení poskytujeme osobní vybavení, drobné předměty běžné potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám.

Zprostředkované služby s vlastní úhradou u klientů nad 18 let, u nezletilých po dohodě s rodiči
• individuální doprava služebním vozem na žádost uživatele,
• provoz soukromých elektrospotřebičů.

Zprostředkování služeb od jiných subjektů

• kadeřnické a holičské služby,
• pedikúra,
• manikúra,
• kosmetika,
• notář,
• právník,
• opravy vlastních elektrospotřebičů.

Ceny těchto služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku služeb. 

Úhradu doplatků za léky a další zdravotnické potřeby a placené výkony hradí uživatel služby nebo jeho zákonný zástupce.

Ve smlouvě o poskytované službě mohou být rovněž uvedeny nadstandartní služby, které zájemce požaduje a které je poskytovatel schopen zajistit. U těchto služeb je stanovena smluvní cena.

Sociální, zdravotní, výchovná nepedagogická činnost a ošetřovatelská péče

Sociální činnosti zajišťují 2 sociální pracovnice, celodenní zdravotní péči provádí 4 zdravotní sestry, výchovnou nepedagogickou činnost 16 pracovníků v sociálních službách a ošetřovatelskou péči 14 pracovnic v sociálních službách. Všechny pracovnice jsou proškoleny v konceptu Bazální stimulace. Využívání konceptu Bazální stimulace umožňuje komunikaci formou dotyku a poskytuje individuální a přitom efektivní ošetřovatelskou péči. Z konceptu Bazální stimulace využíváme metody polohování, rehabilitační cvičení a masážní techniky. Dále nabízíme uživatelům klasickou masáž i specializované masážní techniky.

Zprostředkujeme zdravotní péči, kterou poskytuje:

MUDr. Němcová  Alena, praktická lékařka pro děti a dorost
          Pondělí:  13.00 hod - 15.30 hod
          kontakt: 572 594 729

MUDr. Tomaštík Dalibor, praktický lékař
          ordinace dle potřeby
          kontakt: 572 594 122     
 
MUDr. Hošková Vlasta, psychiatr
          Pravidelné intervaly po 6 týdnech.

MUDr. Hrňová  Stanislava, kožní lékařka
          1x za čtyři měsíce dle dohody

MUDr. Velecká Jaroslava, ORL lékařka
          1x za šest měsíců dle dohody

MUDr. Jančarová Jana
, zubní lékařka
          1x za šest měsíců dle dohody

MUDr. Skrášková  Eva, dětský neurolog
          1x za šest měsíců dle dohody

V případě, že uživatel služby (nebo jeho zákonný zástupce) požaduje poskytování služby jinými lékaři, je tato záležitost ošetřena ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

Vzdělávání, výchova a zájmová činnost

Povinná školní docházka některých uživatelů probíhá v našem zařízení, kde má odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště. Ostatní uživatelé v rámci povinné školní docházky navštěvují Speciální školu ve Vřesovicích.

Na základě žádosti zákonného zástupce, vyšetření speciálně-pedagogického centra a doporučení praktického lékaře jsou klienti zařazováni do ZŠ speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem pomocné školy nebo do přípravného stupně ZŠ speciální.

S dětmi pracuje speciální pedagog a vychovatelka. Každé dítě má individuální plán výuky a je zde možnost individuálního časového rozvrhu.

Cílem vzdělávání je psychomotorický rozvoj dítěte, respektující individuální zvláštnosti každého z nich.

Ve vhodně upravených podmínkách a za pomoci dalších výchovných pracovnic si děti osvojují základní dovednosti a návyky důležité pro orientaci v okolním prostředí a ke zlepšení kvality jejich života.

U dětí, které nejsou zařazeny do školního systému vzdělávání a mají stanoven jiný způsob vzdělávání, jsou vzdělávací aktivity realizovány na základě individuálního osobního plánu, především formou bazální stimulace.

V rámci rozvoje soběstačnosti a začlenění do přirozeného prostředí pořádáme s klienty týdenní pobyty v různých destinacích ČR.
V průběhu letních měsíců chodíme na turistické vycházky a navštěvujeme přírodní koupaliště. V zimě využíváme služeb krytého bazénu. Během roku probíhá v zařízení muzikoterapie i canisterapie.

Zúčastňujeme se akcí pořádaných obcí, např. vánoční besídky, maškarní bály a jiné společenskokulturní aktivity. Rádi navštěvujeme akce pořádané v blízkém okolí, např. jarmarky, výstavy, divadelní a pěvecké vystoupení.

Kde nás najdete