mail home

DZP Medlovice - Poskytované služby

Informace o bydlení a službách

Pobytové zařízení vzniklo rekonstrukcí základní školy a v roce 1998 bylo přistaveno další křídlo budovy. V zařízení žije 24 uživatelů v celoročním pobytu, kterým je služba poskytována ve třech domácnostech.           

Naše služba uživatelům je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby nebo jeho zákonným zástupcem.

V této uzavřené smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti obou smluvních stran, za kterých je služba poskytována a důvody, které umožňují ukončení poskytování služby.

Cena za službu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a zájemce o službu je s cenou seznámen před uzavřením dohody. Zařízení má zpracováno aktuální ceník, který je poskytnut zájemci o službu.

Za předem oznámený pobyt mimo zařízení je uživateli vrácena poměrná část úhrady za pobyt a poměrná část příspěvku na péči.         

Nabídka služeb

Hlavní skupina služeb - za úhradu

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další poskytované služby bez úhrady

• výchovná činnost,
• zajištění jiného způsobu vzdělávání u klientů na základě rozhodnutí KÚ,
• zprostředkování vzdělávání na základě rozhodnutí KÚ,
• základní zdravotní a ošetřovatelská péče,
• zprostředkování péče praktického lékaře a odborných lékařů,
• poradenská služba ve vztahu k poskytování sociální služby,
• podpora při jednání s úřady,
• podpora uživatele i rodiny v krizové situaci,
• doprovody k lékaři,
• základní rehabilitace u klientů do 18 let,
• program bazální stimulace,
• u nezletilých klientů zařízení poskytujeme osobní vybavení, drobné předměty běžné potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám.

Zprostředkované služby s vlastní úhradou u klientů nad 18 let, u nezletilých po dohodě s rodiči
• individuální doprava služebním vozem na žádost uživatele,
• provoz soukromých elektrospotřebičů.

Zprostředkování služeb od jiných subjektů

• kadeřnické a holičské služby,
• pedikúra,
• manikúra,
• kosmetika,
• notář,
• právník,
• opravy vlastních elektrospotřebičů.

Ceny těchto služeb jsou uvedeny v aktuálně platném ceníku služeb. 

Úhradu doplatků za léky a další zdravotnické potřeby a placené výkony hradí uživatel služby nebo jeho zákonný zástupce.

Ve smlouvě o poskytované službě mohou být rovněž uvedeny nadstandartní služby, které zájemce požaduje a které je poskytovatel schopen zajistit. U těchto služeb je stanovena smluvní cena.

Sociální, zdravotní, výchovná nepedagogická činnost a ošetřovatelská péče

Sociální činnosti zajišťuje sociální pracovnice, celodenní zdravotní péči provádí 4 zdravotní sestry, výchovnou nepedagogickou činnost 16 pracovníků v sociálních službách a ošetřovatelskou péči 14 pracovnic v sociálních službách. Všechny pracovnice jsou proškoleny v konceptu Bazální stimulace. Využívání konceptu Bazální stimulace umožňuje komunikaci formou dotyku a poskytuje individuální a přitom efektivní ošetřovatelskou péči. Z konceptu Bazální stimulace využíváme metody polohování, rehabilitační cvičení a masážní techniky. Dále nabízíme uživatelům klasickou masáž i specializované masážní techniky.

Zprostředkujeme zdravotní péči, kterou poskytuje:

Praktická lékařka pro děti a dorost
          Pondělí:  13.00 hod - 15.30 hod
          kontakt: 572 594 729

Praktický lékař
          ordinace dle potřeby
          kontakt: 572 594 122     
 
Psychiatr
          1x za šest měsíců dle dohody

Dětský psychiatr
          1x za šest měsíců dle dohody

Kožní lékařka
          1x za čtyři měsíce dle dohody

ORL lékařka
          1x za šest měsíců dle dohody

Zubní lékařka
          1x za šest měsíců dle dohody

Dětský neurolog
          1x za šest měsíců dle dohody

V případě, že uživatel služby (nebo jeho zákonný zástupce) požaduje poskytování služby jinými lékaři, je tato záležitost ošetřena ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

Vzdělávání, výchova a zájmová činnost

Povinná školní docházka některých uživatelů probíhá v našem zařízení, kde má odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště. Ostatní uživatelé v rámci povinné školní docházky navštěvují Speciální školu ve Vřesovicích.

Na základě žádosti zákonného zástupce, vyšetření speciálně-pedagogického centra a doporučení praktického lékaře jsou klienti zařazováni do ZŠ speciální s rehabilitačním vzdělávacím programem pomocné školy nebo do přípravného stupně ZŠ speciální.

S dětmi pracuje speciální pedagog a vychovatelka. Každé dítě má individuální plán výuky a je zde možnost individuálního časového rozvrhu.

Cílem vzdělávání je psychomotorický rozvoj dítěte, respektující individuální zvláštnosti každého z nich.

Ve vhodně upravených podmínkách a za pomoci dalších výchovných pracovnic si děti osvojují základní dovednosti a návyky důležité pro orientaci v okolním prostředí a ke zlepšení kvality jejich života.

U dětí, které nejsou zařazeny do školního systému vzdělávání a mají stanoven jiný způsob vzdělávání, jsou vzdělávací aktivity realizovány na základě individuálního osobního plánu, především formou bazální stimulace.

V rámci rozvoje soběstačnosti a začlenění do přirozeného prostředí pořádáme s klienty týdenní pobyty v různých destinacích ČR.
V průběhu letních měsíců chodíme na turistické vycházky a navštěvujeme přírodní koupaliště. V zimě využíváme služeb krytého bazénu. Během roku probíhá v zařízení muzikoterapie i canisterapie.

Zúčastňujeme se akcí pořádaných obcí, např. vánoční besídky, maškarní bály a jiné společenskokulturní aktivity. Rádi navštěvujeme akce pořádané v blízkém okolí, např. jarmarky, výstavy, divadelní a pěvecké vystoupení.

Kde nás najdete