mail home

DZP Medlovice - O domově

Motto: "Ať už má člověk postižení jakéhokoliv druhu, vždy se najde mnoho možností, jak mu pomoci."

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (dále jen „Domov") nabízí nepřetržitou péči osobám se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění, nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. (Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.)

„Domov" je organizační složkou Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytování sociálních služeb je zakotveno ve zřizovací listině organizace.

Služba je poskytována formou celoročních pobytů.

„Domov" se nachází v malé obci v okrese Uherské Hradiště, je umístěn v budově bývalé školy, která prošla několika rekonstrukcemi, a její dispoziční uspořádání bylo přizpůsobeno potřebám uživatelů služeb.

„Domov" poskytuje péči a podporu při zabezpečení životních a osobních potřeb uživatelům, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Jsou to situace, kdy je ohrožen vývoj dítěte a je soudem nařízena ústavní výchova.

Poslání 

Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život a naplňování jejich životních potřeb.

Formami aktivního působení a využíváním dostupných ošetřovatelských postupů, podporujeme samostatný rozvoj uživatelů služby a snažíme se uživatele podporovat v činnostech, které sníží jejich závislost na naší službě a zmírní jejich nepříznivou životní situaci.

Smysluplnost naší práce spatřujeme v možnosti být prospěšný, vytvářet podmínky, které uživatelům naší služby umožní žít způsobem, který je považován za běžný.

Ve všech svých činnostech si uvědomujeme, že závislost našich uživatelů na pomoci a podpoře je velmi vysoká a naplnění našeho poslání vyžaduje ze strany všech našich pracovníků respekt k těmto skutečnostem. Důraz je kladen na dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Cíle služby - obecně

Podpora a integrace- každodenním působením na uživatele směřovat k jejich začlenění do běžného života, k jejich seberealizaci a uplatnění.
Podpora nezávislosti – 
usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti uživatelů v nejvyšší možné míře.
Ochrana uživatelů-
 vždy poskytovat ochranu uživatelům v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy.
Vyrovnání příležitostí- 
napomáhat uživatelům odstranit znevýhodnění snižováním omezení, které plyne z jejich sociální a zdravotní situace.
Podpora vzdělávání – 
v souladu se školským zákonem zajistit uživatelům školní docházku, dosažení možného stupně vzdělání a toto vzdělávání podporovat a naplňovat i mimo dobu školní výuky.
Podpora aktivity – 
podporovat volnočasové a zájmové programy, které napomáhají k rozvoji uživatelů.

Cíle služby u mobilních uživatelů

Cílem poskytované sociální služby je rozvoj a nácvik soběstačnosti uživatele s ohledem na jeho schopnosti a možnosti a maximální možné začlenění uživatele do místní komunity, spojené s využíváním místních služeb. 

Cíle služby u imobilních uživatelů

Cílem poskytované sociální služby je umožnění důstojného života s respektem k principům normality s použitím speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod (bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace), podpora dostupných sociálních kontaktů, vždy s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem uživatele.

Zásady poskytování služby

Nechceme přizpůsobovat naše uživatele službám které poskytujeme, naopak chceme službu co nejvíce přizpůsobit tak, aby vyhovovala uživatelům a dokázala naplňovat jejich potřeby.

 Mezi naše hlavní zásady patří:

 • zachovávání důstojnosti uživatele,
 • dodržování práv uživatele,
 • respekt k vlastnímu rozhodnutí uživatele,
 • respekt k právu uživatele na přiměřené riziko,
 • podpora uživatele v seberealizaci,
 • podpora nezávislosti uživatele na službě,
 • zachování vzájemného respektu a úcty mezi uživateli a pracovníky zařízení,
 • podpora rozvoje schopností a dovedností uživatele.

K zajištění těchto zásad jsme přijali Etický kodex pracovníků našeho zařízení, který je závaznou přílohou tohoto dokumentu (viz Dokumenty). 

Okruh osob, kterým je služba určena

Domov nabízí péči osobám se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami, kteří své zdravotní a sociální  znevýhodnění  nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami, nebo za pomoci svých rodin. (Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.)

V „Domově" jsou tři domácnosti, jedna je určena pro uživatele dětského a dospívajícího věku, dvě domácnosti pak pro dospělé uživatele.

Do „Domova" jsou přijímáni uživatelé ve věku od 18 let do 26 let, a to do domácností I., II., které poskytují služby osobám s kombinovanými vadami a omezenou mobilitou. Podmínkou je, že žadatelé jsou posuzováni jako osoby zaopatřené (§ 11, zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění).

Do IV. domácnosti nejsou přijímáni noví uživatelé. V současné době je poskytována sociální služba uživatelům IV. domácnosti v souladu s Transformačním plánem tak, aby byli schopni přejít do služby typu chráněného bydlení.

I. domácnost

Zde jsou poskytovány sociální služby dospělým uživatelům s těžkým kombinovaným postižením, kteří jsou plně odkázáni na péči druhé osoby a jsou trvale upoutáni na lůžko. Jsou to uživatelé, kteří do zařízení přišli v dětském věku a jejich postižení je natolik těžké, že přechod do zařízení, které poskytuje služby dospělým uživatelům, znamená vystavení uživatele nepřiměřenému riziku. Toto riziko spočívá ve změně prostředí, zpřetrhání vazeb na pracovníky i ostatní uživatele. Z etického hlediska proto tito uživatelé neodcházejí po dovršení zletilosti do jiných pobytových zařízení. Náplní poskytované služby v této domácnosti je poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik. Dále pak péče o citový a smyslový rozvoj uživatelů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi uživateli navzájem. 

II. domácnost

Služby této domácnosti jsou určeny imobilním nebo částečně mobilním (lezení, plazení, překulování se, sezení s oporou, chůze s dopomocí). Služby jsou zaměřeny jak na rozvoj pohybových schopností, tak i na péči o citový a smyslový rozvoj uživatelů v rámci jejich schopností a možností, navazování, upevňování sociálních vazeb na rodinu, pracovníky i mezi uživateli navzájem. U uživatelů usilujeme o jejich mobilizaci, osvojení a upevňování základních sebeobslužných dovedností a hygienických návyků. Náplní poskytované služby v této domácnosti je poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplněné o péči rehabilitační, s uplatněním prvků bazální stimulace, rozvoj komunikace pomocí alternativních a augmentativních technik.

Ve spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci a školami je u dětí realizována poviná školní docházka.

 IV. domácnost

Tato domácnost je určena pro mobilní uživatelky se středním a těžkým mentálním postižením. Hlavním cílem je rozvoj soběstačnosti v základních osobních potřebách. Nácvik, udržení a rozvoj hygienických a sociálních návyků. Program je směřován k získání co nejvyšší míry soběstačnosti a snížení závislosti na poskytované sociální službě a případně i k přechodu do jiného typu sociální služby.

 Důvody pro odmítnutí poskytovat sociální službu

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • pokud byla zájemci v době kratší než šesti měsíců před podáním nové žádosti vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

V případě, že není možno zájemci o službu požadovanou sociální službu zajistit, je mu v rámci základního sociálního poradenství nabídnut kontakt na zařízení, které pro něj vhodnou službu poskytuje.

Služby poskytované ze zákona

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

U nezletilých dětí poskytnutí osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb s přihlédnutím k jejich potřebám.

Součástí služby je i základní poradenství.

 

 

Kde nás najdete