mail home

DZP Kunovice - Na Bělince - O domově

Stručný popis zařízení: 

Objekt byl postaven v 70. letech minulého století jako MŠ n.p. LET Kunovice. V roce 1993 byl odkoupen Okresním ústavem sociálních služeb Uherské Hradiště a rekonstruován na Ústav sociální péče pro mládež. Postupnými úpravami získal současnou podobu, kterou tvoří hlavní trojpodlažní budova spojená krčkem s přízemním hospodářským traktem (kuchyně, prádelna, skladovací prostory) a nová dvoupodlažní budova s 11 dvojlůžkovými pokoji s vlastním sociálním zázemím, která byla dokončena v roce 2011 v rámci investiční akce, financované Zlínským krajem, s názvem "Zlepšení kvality bydlení- přístavba". Pohyb ve více budovách kromě schodišť je umožněn i osobními   výtahy. Dále je k dispozici samostatně stojící garáž, dílna a dvě skladovací místnosti. Nad hlavní budovou vznikly, díky půdní vestavbě, realizované v roce 2008, prostory pro školní učebny, hostinský pokoj, nové terapeutické dílny, tělocvičnu, společenskou místnost a šatny se sociálním zázemím pro personál. Díky  sponzorským darům bylo na jednom oddělení v roce 2012 realizováno zvedací zařízení  pro naše imobilní klienty. Při ergoterapeutických činnostech se klienti zdokonalují při práci na tkalcovském stavu, v keramické dílně, pracují s papírem i s modelářskou hlínou, vyšívají kreslí. Pracují také na zahradě Domova a podílí se na úklidu vnějších a vnitřních prostor či na jejich výzdobě při různých příležitostech. Sportovní aktivity se odehrávají v tělocvičně, kde je plně využíván motomed a běžící pás či rotopedy. Přímo na jednotlivých odděleních se s klienty pracuje v rámci Bazální stimulace (náš Domov má pro tuto činnost udělen certifikát). V letních měsících klienti hojně navštěvují bazén na zahradě. Velmi oblíbenou a na našem Domově poměrně významnou činností je nácvik různých divadelních scének a pohádek, které se staly nedílnou součástí besídek, dnů otevřených dveří, i různých akcí, při nichž klientky reprezentují naše zařízení. V rámci prostorových a finančních možností se snažíme pro naše klienty neustále rozšiřovat nabídku terpeutických činností a aktivit (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, snoezelen). a také nabídku fakultativních služeb (perličkové koupele, různé druhy masáží, manikúru, pedikúru........).

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle indviduálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

 Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince

Strategický cíl zařízení:

Zvyšování kvality poskytované služby. 

Dlouhodobý cíl č. 1

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory klientů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování. 

Krátkodobý cíl

 1. Poskytovat pracovníků kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování prostřednictvím vzdělávání a pravidelně prováděných kontrol.
 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

       2.  Pečlivý výběr klíčových pracovníků vzhledem k jejich osobnostním vlastnostem a volně uživatelů. 

 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice

Dlouhodobý cíl č. 2

Udržovat či zvyšovat soběstačnost klientů dle jejich schopností a možností. 

Krátkodobý cíl

Intenzivně připravovat klienty s nízkou mírou podpory na nový typ komunitní služby, tak aby alespoň 5 klientů bylo schopno opustit zařízení.

 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení

Všichni klienti DZP budou mít sociální vazby.

 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci
 1. Zprostředkování návazných služeb pro všechny klienty 5. oddělení. 
 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, klíčoví pracovníci

Dlouhodobý cíl č. 3

Snížit kapacitu zařízení do konce roku 2020  o 30%. 

Krátkodobý cíl

Snížit kapacitu o 5 klientů.

 • Termín – konec roku 2018
 • Zodpovědnost – sociální pracovnice, vedoucí zařízení 

Vyhodnocování dlouhodobých a krátkodobých cílů

Krátkodobé cíle

 • Vyhodnocení probíhá dle nastavených termínů.
 • Využíváme dotazníkových šetření.
 • Dle potřeby aktualizujeme standardy kvality sociálních služeb. 
 • Zápis je přiložen ke standardu. 

Dlouhodobé cíle

 • Kontrola dlouhodobých cílů probíhá jedenkrát za rok.
 • Zápis je přiložen ke standardu. 

Principy poskytování služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižení Kunovice – Na Bělince:

Služby poskytujeme na principech profesionality, důvěry a partnerství, což pro nás znamená:

 • sociální cítění
 • pozitivní přístup
 • důvěra
 • úcta ke klientům
 • zapojení uživatelů (činnosti, activity, terapie, individuální plánování)
 • odbornost
 • profesionalita
 • vzdělávání pracovníků
 • flexibilita
 • schopnost pracovníků naslouchat
 • schopnost pracovníků empatie
 • schopnost pracovníků poskytnout podporu
 • schopnost pracovníků poradit
 • schopnost pracovníků sebereflexe
 • schopnost pracovníků zpracovávat informace 

Cílová skupina

-        Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením - dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí).

-        Osoby s mentálním postižením 

Věková struktura cílové skupiny

Děti předškolního věku ( od 3 do 6 let)

Mladší děti 7 až 10 let

Starší děti 11 – 15 let

Dorost 16 až 18 let

Mladí dospělí 19 až 26 let

Dospělí 27 až 64 let 

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice – Na Bělince. 

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli: Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty. 

 

Kde nás najdete