mail home

DZP Kunovice - Cihlářská - O domově

                                     Motto:„ Pro všechny je na slunci místa dost, stačí, když si každý jenom trochu poposedne.“
                                                                                                                                                             (František Nepil)

Zařízení leží v klidné části města Kunovice směrem na Hluk. Bylo otevřeno v roce 2002 jako novostavba. Je tvořeno dvěma budovami, které jsou vzájemně propojeny, přičemž celé zařízení je bezbariérové. V centrálním pavilonu (ve vstupní budově) je umístěn stravovací provoz, ordinace lékařů, vodoléčba, kanceláře vedení a místnosti pro volnočasové aktivity. Druhá budova je rozdělena na tři pavilony, kde jeden z pavilonů tvoří prádelna. Přízemí a patro jsou vzájemně propojeny výtahem. Areál zařízení obklopuje okrasná zahrada s hřištěm a altánem, kde uživatelé mohou trávit volný čas.

Zařízení má kapacitu 67 míst pro osoby se zdravotním postižením. Ve dvou pavilonech s jedním nadzemním podlažím.

Sociální služba Domova pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální službou a je uživatelům poskytována nepřetržitě, tzn. 24 hodin denně. Pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry se střídají ve vícesměnném provozu. Vedoucí zařízení, vedoucí sestra a sociální pracovnice jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7 h do 15.30 h. Péče lékařů, kteří ordinují přímo v zařízení, je uživatelům k dispozici v ordinační dobu jednotlivých lékařů. Pracovnice terapie jsou uživatelům k dispozici v pracovní dny od 7 h do 15.30 h, případně i v jinou dobu podle předem připraveného sportovního či kulturního programu v areálu zařízení i mimo něj. 

Nabízíme široké volnočasové aktivity a možnost výběru činnosti: pracovní terapie, vycházky, posezení v cukrárně, kavárně, společné výlety, vícedenní pobyty a rekreace, navštěvování kina, divadla, výstav, knihovny, pořádání kulturních a sportovních akcí a účast na nich, návštěva plaveckého bazénu, pohybové aktivity (cvičení v tělocvičně či na hřišti). Naším cílem je intenzivněji zapojit uživatele, kteří o to budou mít zájem, do údržby zeleně v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody. Projevy těchto osob musí být v souladu s projevy osob s mentálním postižením.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

  1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
  2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, MRSA,TBC, mononukleóza atd.).
  3. Žadateli poskytovatel  v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže  sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  4. Kapacita domova je plně obsazená.
  5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
  6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice - Cihlářská.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro uživatele.

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávali součástí přirozeného místního společenství.

Cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Dlouhodobý cíl č. 1:

Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to udržováním a zvyšováním kvality systému individuálního plánování a dodržování ,,Rozvojového plánu DZP Kunovice - Cihlářská.''

Krátkodobé cíle:

1.  Poskytovat pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování, a to prostřednictvím aktualizace metodiky IP, účastí na vzdělávacích akcích a pravidelně prováděných kontrol, jejichž výstupem je podrobný protokol o kontrole.

časový horizont – do konce roku 2017.

zodpovídá – sociální pracovnice, vedoucí zařízení.

2.  Pečlivý výběr klíčových pracovníků, kteří mají zájem a schopnosti k tvorbě individuálních plánů, a to s ohledem na potřeby uživatelů a jejich volbu.

časový horizont – do konce roku 2017.

zodpovídá – sociální pracovnice.

Dlouhodobý cíl č. 2:

U uživatelů zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Uživatele s vyšší mírou soběstačnosti cílevědomě připravovat na využívání služby s nižší mírou podpory.

Krátkodobé cíle:

1.  U 10% uživatelů dojde ke zvýšení soběstačnosti v oblasti základních úkonů péče o sebe.

časový horizont – do konce roku 2017

zodpovídá – klíčoví pracovníci jednotlivých uživatelů

2.  5% uživatelů bude samostatně nebo nejvýše s dohledem využívat veřejné instituce (pošta, městská knihovna, hromadná doprava, účast na kulturních akcích, nakupování, spolupráce s lékaři).

časový horizont – do konce roku 2017

zodpovídá - klíčoví pracovníci jednotlivých uživatelů

3.  Všichni uživatelé budou mít aktivní sociální vazby - udržování vztahů uživatelů s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami.

časový horizont – do konce roku 2017

zodpovídá - klíčoví pracovníci jednotlivých uživatelů, sociální pracovnice

4.   Alespoň jednoho uživatele připravit do konce roku 2017 na využívání služby typu „chráněné bydlení“.

Dlouhodobý cíl č. 3:

Snížit kapacitu zařízení o 30% do roku 2020, a to z důvodu zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup ke klientům.

(Cíl je stanoven v návaznosti na ''Koncepci rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 - 2020.'')

Krátkodobý cíl:

1.   Snížit kapacitu domova na 65 osob.

časový horizont – do konce roku 2017

zodpovídá - vedoucí zařízení, sociální pracovnice,vedoucí sestra.Kde nás najdete