mail home

DZP Javorník, Chvalčov - Domov pro osoby se zdravotním postižením

V Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a)    poskytnutí ubytování
b)    poskytnutí stravy
c)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g)    sociálně terapeutické činnosti
h)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V Domově Javorník, Chvalčov je poskytována sociální služba skupině nezletilých klientů odpovídající jejich věku, potřebám, schopnostem a míře potřeby na základě zvláštní metodiky. Do doby jejich zletilosti je Domov Javorník, vykonavatelem soudně nařízené ústavní výchovy dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Nezaopatřeným dětem se v DZP Javorník, Chvalčov poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv. Některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Kapacita celoroční nepřetržité pobytové služby v Domově Javorník je 101 klientů.

Kde nás najdete