mail home

DZP Javorník, Chvalčov - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování - Informační memorandum

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích žadatelů o sociální službu.

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je společnosti Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace,
IČ: 00092096, se sídlem Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1298.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s poskytnutím sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, nebo žádosti o sociální službu.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jméno, příjmení a adresa zákonného zástupce (je-li žadatel nezletilý),
 • Kontaktní údaje, kterými jsou osobní údaje umožňující kontakt s Vámi, zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, kontakt na zákonného zástupce (je-li žadatel nezletilý),
 • Údaje související s poskytnutím příslušné sociální služby, kterými jsou především: druh sociální služby, potřeby a očekávání žadatele o sociální službu (z důvodu rozsahu potřebné podpory), informace o příspěvku na péči,
 • Údaje související s omezením svéprávnosti žadatele a zřízením opatrovníka, kterými jsou zejména jméno a příjmení opatrovníka, adresa opatrovníka, kontakt na opatrovníka, kopie rozsudku o omezení svéprávnosti, kopie Usnesení o ustanovení opatrovníka,
 • Údaje o zdravotním stavu žadatele, kterými je splněna povinnost dle §91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, o dodání posudku registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství o zdravotním stavu žadatele.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Pokud využíváte, nebo jste využívali našich služeb, Vaše osobní údaje jsou zaznamenány v informačním systému společnosti IReSoft, s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 26297850.

V případě, že vůči nám máte finanční závazek, mohou být Vaše osobní údaje předány společnosti P.M.T. 2002, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, IČ: 60720735 pro zajištění úhrady naší pohledávky.

Vaše osobní údaje předáváme i dalším společnostem/institucím na základě zákonných povinností, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje z žádosti o poskytnutí sociální služby uchováváme po dobu 5 let od jejich obdržení.

Pokud je vám poskytnuta sociální služba, zpracováváme Vaše údaje po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Jak můžete aktualizovat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje aktualizujeme, když nám zašlete upozornění na neaktuálnost osobních údajů a jejich aktuální znění prostřednictvím e-mailu: dpo@ssluh.cz

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • uzavření a plnění smlouvy,
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
 • splnění oprávněných zájmů,
 • pro zajištění Vaší bezpečnosti jsou některá naše zařízení monitorována bezpečnostními kamerami. Z těchto kamer nejsou pořizovány záznamy.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:

 • omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
 • omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
 • zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
 • pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

 • na informace,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobních údajů a využití svých práv, nás kontaktujte na e-mailu: dpo@ssluh.cz nebo písemně na adrese: Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Poslední aktualizace: 25.5.2018

Kde nás najdete