mail home

Domov pro seniory Uherské Hradiště - O domově

 Domov pro seniory Uherské Hradiště sídlí ve Štěpnické ulici, v klidové části města a blízkosti lesoparku. Celý areál domova je situován v prostorné zahradě, nedaleko Uherskohradišťské nemocnice. Dopravní spojení z centra města do zařízení je dostupné pomocí MHD, popřípadě cca 15 min. chůze z vlakového nádraží.

Provoz domova byl slavnostně zahájen v červnu roku 1985 a od té doby prošel celou řadou stavebních úprav, včetně přistavení vlastní prádelny a společensko-kulturní místnosti.

Poslední rozsáhlou rekonstrukcí realizovanou v období 7/2009 - 7/2010 bylo přistavěno páté podlaží,  jehož přístavba řeší ubytování pro osoby se specifickými potřebami – vozíčkáře, nové interiérové vybavení a technologie, odpovídající současným technickým, provozním, hygienickým a estetickým požadavkům pro naši cílovou skupinu uživatelů, za dodržení podmínek kladených na standardy kvality poskytovaných služeb. Přestavba byla realizována na základě projektu Domov pro seniory Uherské Hradiště - zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými potřebami financovaného z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši cca 45,6 mil. Kč.

Na ostatních pokojích došlo k výměně elektrických rozvodů, byly vybudovány nové odpady, vyměněn nábytek, nové WC s obklady.

Ubytovací prostory slouží pro 112 uživatelů ve 34 jednolůžkových, 39 dvoulůžkových pokojích s umyvadlem, sociálním zařízením a lodžií.

Domov pro seniory se skládá ze dvou budov, vzájemně propojených krčkem:

v první dvoupodlažní budově se v přízemí nachází vrátnice, společná jídelna, stravovací provoz včetně zázemí kuchyně, kanceláře sociálních pracovníků a dílna údržby. V prvním patře jsou kanceláře vedení domova, vedoucí sestry a účetní domova,

druhá budova - ubytovací část, je pětipodlažní. Na každém patře jsou společné koupelny, zvlášť pro muže a ženy a čajové kuchyňky s lednicemi. V budově jsou dva výtahy - osobní a lůžkový výtah. Jeden osobní výtah byl zrušen a místo něj vybudováno evakuační schodiště. Boční vstup do domova je opatřen rampou pro uživatele, pohybující se pomocí invalidních vozíků. Taktéž i vstupy na zahradu domova, takže zařízení je bezbariérové.

V prostorách zahrady je ke spojovacímu krčku přistavena víceúčelová kulturně-společenská místnost a v zadním traktu pozemku je prádelna domova. V předním traktu zahrady se nachází altán a pergola s posezením v letních měsících.

Dále jsou zde místnosti vyčleněné pro poskytování komunálních služeb (kadeřník, holič, pedikérka) a prostory vyhrazené pro rehabilitaci, ergoterapii, malé společenské místnosti s televizí a velký společenský sál. 
Po dohodě s dopravním odborem MÚ Uh.Hradiště je možné sjednat parkovací místo pro zdravotně postižené uživatele (držitele průkazky ZTP).

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (60 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Umístění domova v blízkosti areálu oblastní nemocnice s poliklinikou je výhodné zejména pro uživatele, kteří potřebují specializovanou zdravotní péči (např. dialýza).

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • zájemce o službu je fyzicky a duševně soběstačný a je schopen zvládat běžné úkony péče pomocí rodiny nebo jiných služeb sociální péče
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • duševní onemocnění (schizofrenie, psychózy atd.)
 • mentální postižení a onemocnění stařeckou demencí a jinými typy demence, Alzheimerovou chorobou
 • akutní infekční onemocnění
 • závislost na návykových látkách (alkoholismus a jiné toxikomanie)
 • poruchy osobnosti, které by mohly narušovat klidné soužití v kolektivu (agresivní chování, ohrožení svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí)
 • závažné smyslové postižení (zejména ztráta zraku a sluchu) - personál není vyškolen ve znalosti znakové řeči a Braillova písma; zařízení není přizpůsobeno

Motto: Stáří je zatím jediný možný způsob, jak se dožít vysokého věku.

Domov pro seniory Uherské Hradiště poskytuje pobytové služby v Domově pro seniory celoročně a to vždy na základě vzájemné dohody s uživatelem podle jeho individuálních potřeb.

Posláním Domova pro seniory Uherské Hradiště je poskytovat:

 • ubytovací, stravovací a ošetřovatelské služby pro seniory s ohledem na jejich individuální potřeby a s možností svobodné volby
 • podporu, případně i pomoc k prodloužení doby vlastní soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě
 • péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje
 • prostředí pro důstojný život ve stáří při dodržování základních lidských práv a svobod

Hlavním účelem  
je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost), kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti
 

Zásady poskytované služby vychází se zásad Domova pro seniory Uherské Hradiště:

 • úcta k člověku prostřednictvím důstojného, rovnocenného a partnerského jednání
 • respektování práva na soukromí a svobodnou vůli dle individuálních potřeb 
 • individuální přístup vzhledem k potřebám jednotlivých uživatelů a zájemců o službu
 • přizpůsobování služeb potřebám uživatelů a zájemců o službu (flexibilita)
 • zajištění bezpečí a ochrany osobního majetku
 • podpora, případně pomoc při prodloužení doby soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě

 
Kdy a kde jsou služby Domova pro seniory poskytovány:

Služby jsou poskytovány  nepřetržitě, celodenně na adrese:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139
686 06 Uherské Hradiště

Poskytujeme tyto základní služby:

 • poskytování ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vizí Domova pro seniory Uherské Hradiště je být kvalitní službou, která dokáže trvale získávat zájem nových žadatelů.
Vzhledem k žádostem žadatelů je naší snahou orientovat se na osoby vyžadující celodenní péči, kterou si již nejsou schopny zajistit sami, ani s pomocí rodiny nebo terénních služeb, a na této péči jsou zcela závislé.
Díky takovému složení uživatelů by další snahou bylo snížení kapacity obyvatel DS UH, ale zároveň zachování stávajícího počtu zaměstnanců, jelikož orientací na takové osoby by se zvýšila náročnost na poskytovanou péči. Tímto krokem by došlo současně i k navýšení jednolůžkových pokojů, kterých je stále nedostatek.

Další snahou je vytvoření specializovaného oddělení pro stávající uživatele s diagnózou rozvíjející se stařecké demence a jiných diagnóz se stářím spojených, aby nemuseli měnit zařízení a mohli zbytek svého života prožít v pro ně již známém prostředí. Jedná se o vytvořeni Domova se zvláštním režimemTaková služba by vyžadovala mimo navýšení počtu zaměstnanců hlavně proškolení personálu.

Vyškolený personál by se dokázal podílet nejen na přímé péči, ale společně by  aktivně  přistupoval ke každému uživateli a podílel se na tvorbě kvalitního individuálního plánu (tvorba a realizace individuálního plánu, volnočasové aktivity uživatelů).

Snahou služby je i zlepšování prostředí v bezprostředním okolí domova – zahrada. Je třeba vytvořit více krytých posezení (altány, pergoly), která by umožňovala relaxaci pro co nejvíce uživatelů,  zastínění zahrady vzrostlou zelení. Rovněž sadové a parkové úpravy včetně cest, aby byly bezpečné, podporovaly mobilitu a poskytovaly uživatelům povzbuzení.

Cílem naší služby je taktéž průběžná práce na Standardech kvality sociálních služeb v rámci celého pracovního týmu, aby bylo naše zařízení kvalitně připraveno pro plánovanou inspekci kvality sociálních služeb.

Domov pro seniory Uherské Hradiště je pobytová sociální služba, která se řídí a postupuje  podle schválených metodik, postupů a dalších vnitřních směrnic poskytovatele.

Dobrovolníci v DS

Domov pro seniory Uherské Hradiště spolupracuje s různými dobrovolnickými organizacemi, především však s Dobrovolnickým centrem Oblastní Charity Uh. Hradiště a Maltézskou pomocí.

Všichni dobrovolníci, kteří do DS UH docházejí, věnují svůj volný čas, své dovednosti, znalosti a zkušenosti našim uživatelům bez nároku na finanční odměnu. Zkušenost ukazuje, že vzájemná spolupráce mezi dobrovolníky a uživateli je přínosná pro obě strany, obohacuje jejich životy, vřelé vztahy a lidské hodnoty.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem může být téměř každý starší 15-ti let. Lidé s různými zájmy a zálibami, kteří jsou ochotni trávit svůj volný čas s našimi uživateli.  

Náplň práce dobrovolníků

 • Tzv. „sociální komunikace“ s cílem navození duševní pohody uživatele  - vzájemné rozhovory, společenské hry, vycházky, předčítání knih, denního tisku….
 • Doprovod uživatele při zdravotních procházkách.
 • Zprostředkování komunikace mezi uživatelem a vnějším světem.
 • Zprostředkování komunikace mezi uživatelem a pracovníky zařízení.
 • Další speciální činnosti související se sociální komunikací.

Pokud máte zájem více se dozvědět o dobrovolnictví, popř. se stát dobrovolníkem v DS UH, Vaše kontakty, nabídky a nápady bude společně s Vámi přijímat a konzultovat koordinátor dobrovolníků DS UH, Mgr. Petr Macháček, sociální pracovník DS UH.

Tel.: 572 426 530

Email: petr.machacek@ssluh.cz

Kde nás najdete