mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí. Naši službu poskytujeme v příjemném a klidném prostředí malé vesnice ležící na úpatí Bílých Karpat.

Uživatelé, kterým může být služba poskytnuta (cílová skupina)
- mladší senioři od 60 – 80 let
- starší senioři nad 80 let.

Cílovou skupinou v hlavní části budovy domova, jsou senioři, kteří jsou zcela nebo částečně nesoběstační, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.
Cílovou skupinou objektu Zámeček jsou pouze samostatně pohybující se (mobilní), částečně nesoběstační, orientovaní uživatelé.

Osoba v nepříznivé sociální situaci je ta, u níž došlo k oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a potřebují pomoc řešit vzniklou situaci tak, aby je toto řešení ochránilo před ztrátou kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

Uživatelé, kterým nemůže být služba poskytnuta (vyloučená skupina)

 • osobám s demencí, která neumožňuje kolektivní soužití v DS Nezdenice (Alzheimerova choroba a ostatními typy demencí z důvodu specifických potřeb těchto osob.),
 • osobám nevidomým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby nevidomé,
 • osobám hluchoněmým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby hluchoněmé,
 • osobám, které před příchodem do domova trpí akutní infekční nemocí,
 • osobám s mentálním postižením,
 • osobám s opakujícími se projevy agresivity a chováním znemožňujícím, poskytování bezpečných služeb a soužití s ostatními uživateli,
 • osobám s akutní závislostí na alkoholu nebo omamných látkách.

Cílem DS Nezdenice je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny uživatele.
 • Zajistit uživatelům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u uživatelů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat uživatele do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u uživatel udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada zachování lidské důstojnosti – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku.
 • Zásada individuálního přístupu – při  příchodu do domova s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatelé prováděli v domácím prostředí.
 • Zásada motivace zapojení se do života společnosti - poskytujeme uživatelům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která napomáhá k nezávislosti na službě. Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme uživatele k účasti na kulturních a společenských akcích v domově i mimo domov dle vlastního výběru.
 • Zásada uplatnění svobodné vůle –podporujeme uživatele v jejich samostatném rozhodování při řešení vlastních problémů. Uživatelé jsou zodpovědní za vlastní rozhodnutí.
 • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, dodržujeme Etický kodex pracovníka DS Nezdenice. 

Kde nás najdete